Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu : sprzedaż samochodu Suzuki

                                                                                                   Bogdaniec, 18.01.2018r.

 

Zn. spr.: SA.3400.1.2018

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

(ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT)

 

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

66-450 Bogdaniec, ul. Leśna 17, tel. 95 728 43 50

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych

zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy

Państwowe (Dz. U. 1994, Nr 134, Poz. 692)  ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż następującego pojazdu:

samochód osobowy marki SUZUKI model : Grand Vitara 2.0.MR`08

- nr rejestracyjny                   FGW 09SR

- rok produkcji              2008,

- przebieg                     171500 km

- okres eksploatacji     111 miesięcy.

Cena wywoławcza: 22 700,00 zł.

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset 00/100)

Cena wywoławcza jest ceną brutto.

1.Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin pojazdu

od dnia ogłoszenia przetargu do terminu upływu składania ofert w dni robocze w godz. od 9:00 do 14:00.

2.Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu sprzedaży jest Romuald

   Deptuła tel. kontaktowy 693 334 481 lub 95 7284350 w.339.

3.Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w 02 lutego 2018r. o godz.

   10:00.w sali narad pok. nr 31

4.Oferty z ceną brutto należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec  

  pokój nr 24  do dnia 02 lutego 2018r. do godz. 09:30

  Oferta musi by złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg

  -sprzedaż samochodu Suzuki”.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w  

   wysokości 2270,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt

   00/100)

   Wadium należy wnieść w formie pieniężnej przelewem na rachunek  

   bankowy: 64 2030 0045 1110 0000 0038 8990.

6.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj.

   do dnia 02 lutego 2018r. do godz. 09:30.

7.Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na

  rachunku bankowym Nadleśnictwa Bogdaniec przed upływem terminu  

  składania ofert.

8.Nadleśnictwo Bogdaniec informuje, że:

- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane,

  zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty;

- wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg

  zalicza się w poczet ceny nabycia samochodu;

- wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, którego oferta zostanie   

  przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy zakupu lub nie wpłaci ceny  

  nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 7 dni od daty

  otrzymania informacji

9.Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia, zawierającą najwyższą cenę.

Cena zaoferowana musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu.

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Uczestnik przetargu związany jest ofertą do daty zakończenia przetargu.

10.Sposób postępowania w przypadku złożenia równorzędnych ofert:

W przypadku złożenia dwóch lub więcej równorzędnych najkorzystniejszych ofert sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

11.Pisemna oferta powinna zawierać:

a) Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, siedzibę i adres oferenta;

b) Numer PESEL, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich

    uzyskania;

c) Numer rachunku bankowego oferenta;

d) Datę sporządzenia oferty;

e) Oferowaną cenę brutto;

f)  Nazwę samochodu będącego przedmiotem sprzedaży;

g) Sposób zapłaty.

12.Nadleśnictwo Bogdaniec nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte

     samochodu przeznaczonego do sprzedaży.

13.Termin zapłaty za zakupiony samochód  :

     Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia po zawarciu umowy     

     sprzedaży (wystawieniu faktury) w terminie do 7 dni.

14.Odbiór samochodu nastąpi po skutecznym dokonaniu zapłaty.